Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Usług

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży produktów i świadczenia usług ( zwane dalej: OWS) określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży produktów i świadczenia usług przez ESKADE-SYSTEM na rzecz Klienta,
 2. Ilekroć w OWS jest mowa o:
  • Kliencie rozumie się przez to zarówno przedsiębiorcę, jak i konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
  • Sprzedającym rozumie się przez to :Jan Duerschlag Eskade - System
  • Ustawie rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827
 3. Klient składając zamówienie uznaje, że OWS stanowią integralną część umowy zawieranej ze sprzedającym.
 4. Postanowienia zawarte w punktach od 12 do 17 części OWS „Zasady współpracy” mają zastosowanie tylko w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumenta. W punktach tych ilekroć jest mowa o kliencie rozumie się przez to konsumenta

II. Zasady współpracy

 1. Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sprzedaz@eskade.pl oraz pisemnie na adres: 44-203 Rybnik, ul. Boguszowicka 69a a także telefonicznie pod numerem telefonu 32 42 21 521 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Ceny produktów w sklepie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23% i są przedstawiane w złotych polskich (PLN). Celem potwierdzenia sprzedaży i jej warunków sprzedający wystawia klientowi fakturę VAT lub paragon.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ESKADE-SYSTEM nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie informację handlową.
 5. Klient składa sprzedającemu zapytanie dotyczące interesującego go produktu, Klient ma możliwość złożenia zapytania dotyczącego produktu wraz z montażem. W odpowiedzi na zapytanie sprzedający przedstawia klientowi ofertę ze wskazaniem m.in. - rodzaju produktu,- ceny zakupu będącej ceną produktu lub ceną produktu i montażu w zależności od zapytania klienta, - terminu realizacji zamówienia - czasu i kosztów dostawy/dostawy i montażu, - terminu w ciągu, którego klient jest zobowiązany złożyć odpowiedź na ofertę w postaci zamówienia. 

  W zamówieniu klient jest zobowiązany określić: swoje dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail a w przypadku firmy dodatkowo jej pełną nazwę oraz NIP, wskazać przedmiot zamówienia, w związku z otrzymaną ofertą, sposób dostawy, wybrany sposób płatności. 

  Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mailowy klienta.
 6. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży między stronami na warunkach określonych w ofercie oraz w OWS, które stanowią integralną część takiej umowy. Żadne postanowienia i warunki proponowane przez klienta, żadne jego oświadczenia niezaakceptowane pisemnie przez sprzedającego nie będą obowiązywały.
 7. Termin realizacji zamówienia określony w ofercie ulega przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od sprzedającego o czas ich trwania.
 8. Zapłata przez klienta nastąpi w całości w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia, bez możliwości dokonywania potrąceń, roszczeń zwrotnych lub zatrzymania jakiejkolwiek części oraz w walucie zawartej w ofercie sprzedającego. Warunkiem wydania towaru jest zapłata całości należności. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy sprzedającego (dane do przelewu podane są w mailowym potwierdzeniu zamówienia ze wskazaniem numerem rachunku bankowego),
  2. gotówką w kasie - dotyczy odbioru towaru w sklepie stacjonarnym sprzedającego w Rybniku na ul. Boguszowicka 69a
 9. Sprzedaż odbywa się w formie sprzedaży wysyłkowej z dostawą za pomocą poczty lub firmy kurierskiej, jak też osobiście w placówce stacjonarnej sprzedającego - sklepie w Rybniku na ul. Boguszowicka 69a za wyjątkiem zamówienia obejmującego sprzedaż z montażem u klienta. 
  Klient jest obciążany kosztami dostawy. Koszt dostawy zależny jest od jej formy. Osobisty odbiór produktu przez klienta ze sklepu stacjonarnego następuje bezpłatnie. Koszt dostawy pod wskazany przez klienta adres jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia. O kosztach dostawy klient jest informowany po złożeniu zamówienia. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania produktu, transportu oraz wyładowania produktu ze środka transportu. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi w przypadku produktów standardowych do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty w kasie lub na koncie sprzedającego. W przypadku produktów na indywidualne zamówienie czas dostawy jest określany indywidualnie.
 10. Klient po odebraniu produktu powinien sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić protokół szkody wraz z osobą dostarczającą przesyłkę i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
 11. W razie niezgodności dostarczonego produktu ze złożonym zamówieniem, klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego produktu i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 – dalej jako „Ustawa”) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 13. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności poprzez:
  • przesłanie wiadomości e-mail, na adres mailowy wskazany w punkcie 1 OWS
  • w formie pisemnej, na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1 OWS
 14. Sprzedający niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez klienta adres mailowy.
 15. Zgodnie z Ustawą, klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. a. dodatkowych kosztów poniesionych przez klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego oraz
  2. b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 16. Zgodnie z Ustawą, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1-18 Ustawy, w szczególności w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 17. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, klient jest obowiązany zwrócić towar niezwłocznie do sprzedającego (to jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedającego o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy) na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1 OWS. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) ponosi klient bacząc przy tym, aby wybrać sposób przesyłki gwarantujący dostawę towaru w stanie nieuszkodzonym i nieużywanym. Istnieje możliwość osobistego zwrotu produktu bezpośrednio w placówce stacjonarnej sklepu sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem wszystkich otrzymanych od klienta płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 19. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 20. Klient ma prawo złożenia reklamacji, Odpowiednie zastosowanie mają tu przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zawartych tam odrębnych uregulowań w zależności od tego czy klient jest konsumentem czy też nie.
 21. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko klienta lub nazwę firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz opis wadliwości produktu, datę zakupu oraz względnie - zdjęcia uszkodzenia produktu. W razie potrzeby Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby sprzedawcy. Jeśli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, jest on zobowiązany udostępnić sprzedawcy rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
 22. W razie ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwiających jej rozpatrzenie sprzedający powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 23. Reklamacje można składać mailowo lub pisemnie na adres korespondencyjny sprzedającego wskazany w punkcie 1 OWS.
 24. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 25. Zwrot produktu w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sprzedającego. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych po dniu wydania produktu sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Odnośnie gwarancji, w razie jej udzielenia, odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 27. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Wraz z produktami jest przekazywana karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy towaru Klientowi. Sprzedający udziela 24-miesięcznej gwarancji na montaż produktu.
 28. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany towaru, przy czym wybór w tym zakresie należy do sprzedającego. W czasie trwania okresu gwarancyjnego sprzedający nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek sprzedanego towaru, czy to samodzielnie, czy to przez osoby trzecie, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
 29. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji klient jest zobowiązany powiadomić sprzedającego o stwierdzeniu wady w drodze pisemnej reklamacji gwarancyjnej w terminie (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady ze wskazaniem: rodzaju towaru którego dotyczy wada, numeru faktury, rodzaju instalacji, w której zamontowano produkt, wady i okoliczności jej wystąpienia
 30. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie w ramach gwarancji, sprzedający rozpatrzy reklamację gwarancyjną w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, chyba, że konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy. W razie stwierdzenia istnienia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną, sprzedający podejmuje decyzję albo o dokonaniu naprawy na swój koszt, albo o wymianie towaru na sprawny, albo wystawieniu faktury korygującej z jednoczesnym zatrzymaniem wadliwego towaru i zwrocie uiszczonej przez Klienta ceny. Decyzję w tym zakresie podejmuje tylko i wyłącznie sprzedający.
 31. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych,
  • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, montażu, instalacji
  • uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacyjnych oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
  • problemów współpracy produktów z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich, działania czynników zewnętrznych, np. chemicznych czy elektrycznych (np. przepięć,
  • działania silnych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych- burze, grady,...) oraz innych okoliczności niezależnych od sprzedającego.
 32. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
  • dokonywania prób naprawy lub przeróbek podejmowanych we własnym zakresie, niezależnie od tego czy samodzielnie czy przy udziale osób trzecich
  • uszkodzenia lub zerwania plomby gwarancyjnej
  • naruszenia terminu zgłoszenia wady wskazanego w punkcie 28 oraz innych warunków określonych w tym punkcie
 33. Zgłoszenie reklamacji gwarancyjnej nie uprawnia klienta do wstrzymania uregulowania płatności za dostarczone towary.
 34. Za towar nieodebrany w terminie 20 dni, jeżeli nie ustlono inaczej, będzie pobierana opłata za składownie w wysokości 10zł netto za jedno miejsce paletowe.
 35. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu wymaga pełnej akceptacji dla treści niniejszego regulaminu.
 36. Sklep jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku ze złożonymi zamówieniami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i mogą być w związku z tym przekazywane przedsiębiorcom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klientów, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup (w przypadku zakupu na raty). Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani innych usług. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
 37. Postanowienia niniejszych OWS obowiązują od dnia 25.12.2014 r. dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.
 38. Ceny oparte są na aktualnych kosztach materiałów, magazynowania i transportu. W przypadku wzrostu powyżej pięciu procent (5%) w zakresie wyżej wymienionych czynników cenowych w okresie pomiędzy zawarciem Kontraktu a terminem faktycznej dostawy, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do korekty cen oraz przesunięciu terminów realizacji umów i zleceń, która będzie bezpośrednio odzwierciedlać takie zmiany.
  W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności (siły wyższe) uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, SPRZEDAJĄCY ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towarui wydłużenia terminu realizacji umów i zamówień w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.
 39. W związku z trwającą aktualnie nadzwyczajną sytuacją na rynku materiałów
  budowlanych w odniesieniu do przerw w dostępności oraz zwyżek cenowych,
  informujemy, że jeżeli w trakcie trwania umowy (realizacji zamówienia)
  nastąpi podwyżka materiałów o więcej niż 10% zastrzegamy sobie prawo do
  podwyżki ceny o wartość rzeczywistej podwyżki materiałów. Ewentualna
  podwyżka cen nie będzie dotyczyła tych klientów, którzy całkowitą
  wartość zamówienia (umowy) zapłacą z góry. W przypadku braku dostępności
  materiałów na rynku, jeżeli oczekiwanie na materiał przekroczy 6 tygodni
  wówczas firma Eskade-System nie poniesie odpowiedzialności z tytułu
  opóźnień lub zwłoki w realizacji umowy (Zamówienia). Eskade-System
  zobowiązuje się o poinformowaniu o braku dostępności materiałów na rynku.
 40. Zakupione w naszej w naszej firmie produkty nie są elementami
  konstrukcyjnymi. Powinny być każdorazowo dopasowane do indywidualnych 
  wymagań obiektu w sensie wytrzymałościowym oraz prawnym tj: obciążenia
  śniegiem, wiatrem oraz innymi czynnikami. Powinne też być zatwierdzone
  przez osoby do tego upoważnione. Firma Eskade-System może wykonać
  obliczenia statyczne i projektowe odpłatnie na podstawie indywidualnie
  uzgodnionych warunków.
 41. W obowiązku kupującego jest także uzyskanie odpowiednich zgód oraz
  pozwoleń w właściwych urzędach jeżeli zastosowanie produktu będzie tego
  wymagało.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl